افکار

 

ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم  

 

تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم 

((دکتر علی شریعتی ))

/ 1 نظر / 6 بازدید
الهه

اگر عشق نبود به کدامین بهانه ای میخندیدیم و میگریستیم؟ کدام لحظه های ناب را اندیشه میکردیم؟ چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟آری.....بی گمان پیشتر از این مرده بودیم اگر عشق نبود! دکتر علی شریعتی