ریاضیات زندگی

SHOPPING
MATH
ریاضیات خرید کردن

A man
will pay $2 for a $1 item he needs
یک مرد
بابت یک کالای 1 دلاری که نیاز دارد 2 دلار می پردازد

A woman
will pay $1 for a $2 item that she doesn't need
یک زن بابت یک کالای 2 دلاری که نیاز ندارد 1 دلار می
پردازد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.net


GENERAL EQUATIONS &
STATISTICS
آمار و برابری عمومی

A woman
worries about the future until she gets a husband
یک زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کند

A man never worries
about the future until he gets a wife
یک
مرد هرگز نگران آینده نیست تا زمانی که زن بگیرد

A successful man is one
who makes more money than his wife can spend
یک مرد موفق مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج می
کند

A successful woman is one who can find such a
man
یک زن موفق زنیست که بتواند چنین مردی را
پیدا کند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


HAPPINESS
شادمانی

To be
happy with a man, you must understand him a lot and love him a
little
برای اینکه با یک مرد شاد باشید باید
او را کاملا درک کنید و کمی دوست داشته باشید

To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to
understand her at all

برای اینکه با یک زن شاد باشید
باید او را کاملا دوست داشته باشید
و اصلا سعی نکنید که او را درک
کنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.net


LONGEVITY
طول عمر

Married men live longer than single men do
but
married men are a lot more willing to die

مردان متاهل بیشتر از مردان
مجرد عمر می کنند،
در عوض مردان متاهل بیشتر آرزوی مرگ می کنند

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.net


PROPENSITY TO
CHANGE
گرایش به تغییر

A woman
marries a man expecting he will change, but he doesn't
زمانی که یک زن با مردی ازدواج می کند انتظار دارد که او
تغییر کند ولی اینگونه نمی شود

A man marries a woman
expecting that she won't change, and she does
زمانی که یک مرد با زنی ازدواج میکند مطمئن است که آن زن تغییر نمی کند و
اینگونه میشود

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.net


DISCUSSION
TECHNIQUE
ادبیات گفتگو

A woman has the last word in any argument
یک زن در بحث حرف آخر را می زند

Anything
a man says after that is the beginning of a new argument
بعد از آن، هر حرفی که مرد بزند، شروع یک بحث جدید
است

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


OFFICE
ARITHMETIC
حسابرسی اداری

Smart
boss + Smart employee = Profit
رییس باهوش +
کارمند باهوش = سود

Smart boss + Dumb employee =
Production
رییس باهوش + کارمند خنگ =
تولید

Dumb boss + Smart employee = Promotion
رییس خنگ + کارمند باهوش = ترفیع

Dumb boss
+ Dumb employee = Overtime
رییس خنگ +
کارمند خنگ = اضافه کاری

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

/ 1 نظر / 5 بازدید
نرگس

خیلی باحال بود مرسی...