ترجیح می دهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم  

 

تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم 

((دکتر علی شریعتی ))