همه چیز را به مردها بسپارید...

مــــردها
همه چیز را درست میکنند !! ...

من درستش میکنم!!