گر تنهاترین تنها شوم ،
باز خدا هست.
 او جانشین همه نداشتن های من است.
 
دکتر علی شریعتی

 

  

خدایا به من زیستی عطا کن که

 در لحظه مرگ ،

به بی ثمری لحظه ای که برای زیستن تلف کرده ام ،

 سوگوار نباشم!

 

دکتر علی شریعتی

 

به زور می توان چیزی را گرفت

اما به زور نمی توان آن را نگه داشت !

 

دکتر علی شریعتی

 

ارزش وجودی هر انسانی

 به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد....

 

دکتر علی شریعتی

 

 

 

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،

 همانند سیب باش

تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری....

 

دکتر علی شریعتی

  

دل های بزرگ و احساس های بلند،

عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند .

 

دکتر علی شریعتی

 

اما چه رنجی است

لذت ها را تنها بردن

و چه زشت است

زیبایی ها را تنها دیدن

و چه بدبختی آزاردهنده ای است

تنها خوشبخت بودن!

 در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

 

دکتر علی شریعتی

  

به سه چیز تکیه نکن ،

غرور،

دروغ و عشق.

آدم با غرور می تازد،

با دروغ می بازد

 و با عشق می میرد.

 

 دکتر علی شریعتی

 

هر کسی را نه بدان گونه که

 « هست »،

 احساس می کنند

بدان گونه که

 « احساسش » می کنند ، هست .

 

دکتر علی شریعتی

  

خدایا

به هر که دوست می داری

 بیاموز

که عشق از زندگی کردن بهتر است ،

و به هرکه دوست تر می داری ،

 بچشان

که دوست داشتن از عشق برتر !

 

دکتر علی شریعتی

 

عشق

در اوج اخلاصش ،

به ایثار رسیده است

و در اوج ایثارش ،

به قساوت !

 

دکتر علی شریعتی

  

انسان نقطه ای است

میان دو بی نهایت:

 بی نهایت لجن

 بی نهایت فرشته

 

 دکتر علی شریعتی