اگر توانستی (( نفهمی))

می توانی خوشبخت باشی !

دکتر علی شریعتی

 

جامعه دو طبقه دارد:

۱:طبقه ای که می خورد و کار نمی کند

۲:طبقه ای که کار می کند و نمی خورد.

دکتر علی شریعتی

 

تمام بدبختی های آدم مال این دو کلمه است

 یکی داشتن

و یکی خواستن

 دکتر علی شریعتی

 

 

 

 

حوادث انسان های بزرگ را متعالی

و آدم های کوچک را متلاشی می کند.

دکتر علی شریعتی

 

این سه راهی است که

 در پیش پای هر انسانی گشوده است:

پلیدی

 پاکی

 پوچی

 دکتر علی شریعتی

 

گریستن خوب نیست

مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند

دکتر علی شریعتی