اتاق کل کل هواداران استقلال و پرسپولیس

تیم مورد نظرتان را انتخاب کنید؟؟؟؟؟؟؟؟