اینجا ایران است جایی که همه معادلاتش اشتباست!
پسری از غم از دست دادن عشقش چند روزی شب نمیخوابد و غذا نمیخورد !!!
مردم میگویند " معتاد " شده!
دختری 18 ساله بچه اش به دنیا می آید مردم میگویند " فاحشه " شده!!!
ولی نمیدانند یکسال پیش به او در راه بازگذشت از مدرسه تجاوز شده بود!
پدری شب به خانه نمی آید مردم میگویند " زن باز " شده!!!
ولی هیچکس نگفت از خرج زندگی شب و روز کار میکند!
وقتی جوانی کار میکنی مردم میگویند " عرضه درس خواندن نداشت "!!!
وقتی درس میخوانی مردم میگویند " چون تنبل است کار نکرد "!