پــ ــدر عزیزم:

یک قطره عشق به تو کنج دلـ ــــم را گرفته.

 قطره ی چشمم حسرت وسعت دریایی تو را دارد پدر

همه ی عشـ ـقم را توی یک قطره می ریزم

و از روی گــــ ـونه هایم راهی لبانم میکنــ ـم 

تا روی گونه های تو که از پشت قاب شیشه ای لبخند میزنی قرار گیرد

 

دوستتــــــ  دارم پدر آســ ـمانی من.....

 

شادی روحـــ ـــ ــــش صلوات...