اگر بخواهیم تمام دانش بشری را در یک جمله 

  

خلاصه کنیم ان یک جمله چیست؟ 

 

 

جان کیتس این جمله افلاطون را می گوید که 

  

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی است 

  

و بعد از ان می گوید این است تمامی آنچه شما می  

 

دانید و این است تمامی آنچه شما نیاز دارید بدانید.  

 

***

 

مهمترین معیار یک زندگی عاشقانه و اولین  

 

سوالی که یک دونفری که می خواهندباهم 

  

ازدواج کنند بایدازهم بپرسند چیست؟     

  

 

چون عشق اشتراک درمسیر است  هر دو نفری که می خواهند با هم ازدواج کنند اولین سوالی که باید از هم بپرسند اینست که تو داری کجا میروی؟ اگر هر دو نفر گفتند دارند میروند بسوی خداوند اینها عاشق هم میشوند و فقط در اینصورت است که انسان در این مسیر یار پیدامی کند و گرنه هرکدام دریک ایستگاهی پیاده می شوند انسان باید برود تا برسد به آن ایستگاه نهایی که دیدار پروردگار است.  

 

*** 

 

اگر بخواهیم رسالت انسان در جهان را در یک جمله خلاصه کنیم ان یک جمله چیست؟ 

 

رسالت همه ما حرکت بسوی عالم وحدت است. 

 

*** 

 

 


ادامه مطلب ...